home SK

kultivation_ico_1000px_72dpi

oz kultivation

oz kultivation vzniklo z potreby združovať kreatívnych ľudí z oblasti umenia a spoločenských vied.
Cieľom združenia je pôsobiť na zmysly človeka formou kreatívneho myslenia cez komunikáciu,
  tvorbu a prezentáciu kultúrnych podujatí a aktivít.
Našou činnosťou chceme prispieť k snahe skultivovať prirodzené ľudské prostredie.

Ciele a činnosť združenia

 

 • vytváranie podmienok pre vzájomné zbližovanie a spoznávanie rozličných ľudí a kultúr – vytvorenie siete kreatívnych a aktívnych ľudí, realizujúcich aktivity v oblasti kultúry na území Slovenskej republiky a v zahraničí
 • podporovanie zmyslového, citového vnímania, špecifickej atmosféry, vytváranie platformy – celospoločenského povedomia
 • iniciovanie občianskeho záujmu o otázky kultúrneho rozvoja, vytvorenie priestoru pre komunikáciu a dialóg
 • zachytenie pestrého kreatívneho potenciálu, podporovanie produkcie a prezentácie umenia, ktoré súvisí s fenoménom kultúry – organizovanie besied, prednášok, vzdelávacích seminárov, workshopov, kurzov, výstav, koncertov a iných kultúrnych podujatí
 • umožnenie sebarealizácie, tvorivého trávenia voľného času, ako i ďalších aktivít slúžiacich na podporu všestranného rozvoja ľudí a prospešných cieľov
 • podporovanie inovatívnych projektov
 • spolupráca so samosprávou
 • spolupráca s inými právnickými a fyzickými osobami podobného zamerania, na miestnej aj medzinárodnej úrovni
 • spolupráca s lokálnymi a zahraničnými odborníkmi z rôznych oblastí, venujúcimi sa fenoménu kultúry
 • organizovanie medzinárodných výmen – spolupráca so zahraničnými partnermi pri účasti na medzinárodných podujatiach
 • vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, propagačných a informačných materiálov

Členovia prípravného výboru

Daniel Hevier ml. – projektový manažér
 

Kontakt

oz kultivation

  • Švabinského 12, 851 05 Bratislava
  • Email: [email protected]
  • Tel: +421 902 637 603
  • www.kultivation.sk

 

  • IČO: 42414750
  • DIČ: 2120002214

 

 • Č.u.: 5066857085/0900
 • IBAN: SK4309000000005066857085